SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Súdovce

 03.04.2024

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Súdovce

Obecné zastupiteľstvo v Súdovciach svojim uznesením č. 1 zo dňa 26. 03. 2024 vyhlasuje
výberové konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Súdovce na deň 20.05.2024.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.
2. náležitosti prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, telefónne číslo,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 - overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 - profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 - písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov
na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,
-  čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
- čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej
poisťovni, daňovému úradu a obci.
3. ďalšie predpoklady
- kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra
- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej,
ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole,
o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
-  užívateľské ovládanie počítača,
 - občianska a morálna bezúhonnosť.
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Súdovce zašle poštou alebo osobne doručí
svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra –
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Súdovce, Súdovce č. 113, 962 71  Dudince
do 30.04.2024. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného
úradu v Súdovciach, alebo dátum doručenia podľa pošty.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so
všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade
s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Deň nástupu do zamestnania: 1. jún 2024

1. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok vykoná starostka obce Mgr. Andrea Hanuliaková,
ktorá vyhodnotí splnenie náležitosti prihlášok a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra obce.
2. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. Pre vykonanie
voľby volí obecné zastupiteľstvo trojčlennú volebnú komisiu v zložení: Anna Antalová,
Priska Fantová, Ľubomíra Štefková, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb,
spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby. Pred samotným hlasovaním budú poslancom
predložené všetky informácie (prihláška, všetky náležitosti prihlášky) jednotlivých kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra obce. V prípade záujmu kandidátov o vlastnú prezentáciu im
bude udelené právo v časovom obmedzení maximálne 5 minút. Na tajné hlasovanie sa použijú
hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom. Hlasovací lístok je spoločný pre
všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti v abecednom poradí (podľa
priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu.
Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Súdovce. Na hlasovacom lístku poslanec
zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného
kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky. Platný hlasovací lístok je
ten, ktorý je na predpísanom tlačive, a so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. Poškodenie
hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa
neprihliada.
3. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov
do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
4. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
-  počet prítomných poslancov,
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
-  počet platných hlasovacích lístkov,
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
-  výsledok voľby, resp. 2 kola voľby,
- meno zvoleného kandidáta.
5. Starosta obce zabezpečí zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra
na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.
6. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú
zmluvu  najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho
hlavného kontrolóra.
7. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,05 úväzku pracovného času


Zoznam aktualít: