SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zámere predaja pozemku priamym predajom

 03.04.2024

OBEC Súdovce

so sídlom Obecný úrad Súdovce, Súdovce 113

zverejňuje

 v zmysle § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 1/2024 zo dňa 26.03.2024

oznámenie o zámere predaja pozemku

PRIAMYM PREDAJOM

1. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k.ú. Súdovce a to:

  •  parc. reg. „C“ č. 51 o výmere 1411 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

 

2. Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj, je stanovená znaleckým posudkom č. 37/2024 zo dňa 04.03.2024 vypracovaný znalcom Ing. Martou Kalinovou na celkovú sumu 11527,87 € (8,17 €/m2).

Najnižšia ponuka za predmetný majetok je cena stanovená OZ v Súdovciach vo výške 8,17 €/m2:

  •  parc. reg. „C“ č. 51 o výmere 1411 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie za sumu 11527,87 €

Minimálna cena za pozemok je celkom 11527,87 €.

3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 03.05.2024 do 12.00 hod.

4. Cenovú ponuku žiadame predložiť do podateľne Obecného úradu v Súdovciach, alebo poštou na adresu: Obec Súdovce, Súdovce 113, 962 71 tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Súdovciach najneskôr 03.05.2024 do 12.00 hod.

5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – NEOTVÁRAŤ“

6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu

  • u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý / vydatá, tak aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky / manžela.
  • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby / osôb, ktorá/é sú štátnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok

d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

  • fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 13 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý / vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky / manžela.
  • právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 13 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

f) Čestné vyhlásenie záujemcu:

  • fyzická osoba, že v súlade s § 116 zákona 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka nie je osobou blízkou zamestnancom Obecného úradu v Súdovciach, poslancom Obecného zastupiteľstva v Súdovciach a starostovi obce Súdovce. V prípade, ak je záujemca ženatý / vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky / manžela.
  • právnická osoba, že štatutárny orgán, spoločník, prokurista, akcionár nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 13 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

g) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý / vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky / manžela.

h) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať náklady za Geometrický plán a za poplatok z vkladu do katastra nehnuteľností.

7. Predloženú cenovú ponuku nie je možné meniť a dopĺňať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej cenovej ponuky zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

8. Obec Súdovce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

9. Na vyhodnotenie cenových ponúk bude zriadená komisia zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva v Súdovciach, ktorá vyhodnotí predložené návrhy. Otváranie obálok je neverejné, vyhodnocovať sa budú len tie návrhy, ktoré boli predložené v stanovenom termíne a splnili všetky podmienky. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

10. Obec Súdovce si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

11. Obec Súdovce bude písomne informovať víťazných účastníkov o prijatí ich návrhov ako aj účastníkov, ktorí neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.

12. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

 13. V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 045/5589144, alebo osobne na Obecnom úrade v Súdovciach počas úradných hodín, kde je zároveň možné nahliadnuť do znaleckého posudku 37/2024. Vzorové cenové ponuky FO a PO je možné získať na Obecnom úrade v Súdovciach.

 

V Súdovciach dňa 03.04.2024

                                                                                         

 

                                                                                 Mgr. Andrea Hanuliaková      

         starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámer zverejnený dňa : 03.04.2024


Zoznam aktualít: